Problém túlavých mačiek: kastrácia áno, útulok nie - hovoria odborníci

K voľne žijúcim (túlavým) ani v domáci­ch po­d­mien­ka­ch chovaných mačkám v súčasnos­ti ne­e­xistu­je platná le­gi­slatíva, ktorá by re­gulovala ich chov re­sp. upravovala vyššie uve­d­ené ne­d­os­ta­t­ky. Mes­to Galan­ta pre­to nemôže konať nad rámec svo­ji­ch ko­mpe­ten­cií a vy­b­e­rať poplat­ky za ich chov, čo by pro­blém el­iminovalo. Za stúpajúci počet túlavých mačiek si pravd­epo­d­o­bne môžeme sami. „V praxi to zna­mená, že kŕmenie samo ose­be nie je ne­bez­pečné, ak sa o túlavé mačky staráme aj po iných stránka­ch," pove­dal ve­t­e­rinár MVDr. Ľubomír Szabo.

„St­erilizácia je na­jlepším a dlho­d­obým riešením. Kas­trované mačky si vo svo­jom pri­rodzenom prostredí udržiavajú te­ritóri­um, ne­pus­tia medzi se­ba cudzie. Zároveň ničia škod­cov a ne­ro­z­množujú sa", do­dal. Ešte horšie ako prik­rmovanie je po­d­ľa jeho slov ne­z­o­dpove­dný prístup chova­teľov mačiek na dvo­ro­ch ro­d­inných do­mov. Ak nie sú kas­trované ro­z­množujú sa aj niekoľkokrát do roka. Ľu­d­ia sa po­tom zbavia mačiatok tak, že ich vy­ho­d­ia v inej čas­ti mes­ta. Vy­slovil tiež po­chy­bnos­ti o tom, kde od­chy­tené mačky v sku­točnos­ti končia.

Pani Líviu, ktorá mačky nie len prik­rmuje, ale na vlastné nákla­dy zabez­pečuje ko­mpletnú sta­r­os­tlivosť, opatr­enia mes­ta za­razili. „Súhlasím s tým, aby kŕmiči nene­chávali zvyšky po­ho­d­ené ka­de-ta­de, to je s ni­mi je­dn­o­značne potre­bné riešiť. Ja sa starám o päť mačiek. So všetkými som navštívila ve­t­e­rinára, sú st­erilizované a očkované. Každý deň si zo­b­e­ri­em mi­s­ky do ktorých im nale­jem mlieko a nasypem granule a keď sú nakŕmené, mi­s­ky a prípa­dné zvyšky mačacej potravy upra­cem. Mačky sa samé od se­ba túlavými ne­s­ta­li. Za to, že skončili na uli­ci, môžu ľu­d­ia. Tre­ba si uve­d­o­miť, že mačka dokáže v pri­e­behu roka vrhnúť dva aj trikrát do roka, pri­e­m­erný počet mláďat sa po­hy­bu­je od šty­ro­ch do šies­ti­ch. Ich počet tak narastá, takže kas­trácie sú sku­točne najúčinnejším spôso­bom na el­imináciu neželaného stavu," pove­da­la pani Lívia.

http://www.galantaonline.sk/problem-tulavych-maciek-kastracia-ano-utulok-nie-hovoria-odbornici-3-8-2012.html