Darujte 2% z daní zvieratkám

OZ Pomoc mačkám
IČO 308 69510
Občianske združenie
Mečíková 48
841 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: SK 3183 3000 0000 2101 3940 52 (Fio banka, a.s.)

Ak ste zamestnaní, nepodávate daňové priznanie a ročné zúčtovanie Vám vykonáva zamestnávateľ

 • do 15. 2. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2019. V žiadosti vyznačte, že žiadate aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (vystaví zamestnávateľ)
 • Ročné zúčtovanie je zamestnávateľ povinný vykonať najneskôr do 31.3.2020.
 • Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019. Ak ste nepožiadali o Potvrdenie v žiadosti o ročnom zúčtovaní dane, urobte tak dodatočne.
 • Z potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane.
 • Vypočítajte 2% zaplatenej dane za rok 2019 zaokrúhlené na dve desatinné miesta. To je suma, ktorú môžete poukázať, minimálne vo výške 3,32 Eur.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
 • Uveďte sumu, ktorú chcete poukázať, minimálne 3,32 Eur,
 • Vyplňte údaje o daňovíkovi (kto dáva 2 percentá
 • Údaje o prijímateľovi sú vo Vyhlásení (viď vyššie) už vyplnené

Ak ste fyzická osoba, čiže živnostník alebo zamestnanec, ktorý si sám podáva daňové priznanie

 • V lehote do podania daňového priznania vyplňte daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 a zistite výšku svojej daňovej povinnosti.
 • Vypočítajte 2% zo zaplatenej dane (zníženej o daňový bonus) zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Najmenšia poukázaná čiastka môže byť 3,32 Eur.
 • V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dani z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vyplňte údaje o prijímateľovi
Ak tak neurobite vaše 2% zo zaplatených daní prepadnú štátu bez toho, že by ste o nich mohli rozhodnúť. Túlavé zvieratká sa bez Vašej pomoci nezaobídu. OZ pomoc mačkám ďakujú všetkým darcom dvoch percent, ktorí nás takto podporia.